Vedtægter

Vedtægter for Dansk Tractorpulling – Vendsyssel

§  1 Navn.
Forenings navn er Dansk Tractorpulling Vendsyssel, DTP- Vendsyssel

§  2 Hjemsted.
Foreningen har hjemsted i Hjallerup, Brønderslev Kommune.

§  3 Formål
Forening har til formål at udbrede kendskabet til og aktivt fremme sporten virke i Vendsyssel. Dette sker bl.a. ved at afholde en DM-afdeling i tractorpulling på Hjallerup Tractorpulling Arena.

§  4 Medlemmer
Som menig medlemmer kan optages enhver, der vil opfylde formålsparagraffen og har indbetalt kontingent. Bestyrelsen kan, med 2/3 flertal, ekskludere et medlem eller nægte et nyt medlem optagelse, såfremt foreningens vedtægter ikke overholdes, eller andre vigtige grunde taler herfor.

§  5 Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes 2. tirsdag i oktober. Der indkaldes skriftligt til alle medlem senest 14 dage før. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Dagsorden til generalforsamlingen er:
Valg af dirigent.
Valg af referant og 2stk. stemmetællere.
Formandens beretning
Godkendelse af formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab.
Godkendelse af regnskab.
Fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen
Valg af revisor.

§  6 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstra ordinær generalforsamling kan afholdes hvis en enig bestyrelses anmoder herom eller 10% af medlemmerne angiver skriftligt ønske herom til formanden.

§  7 Valg
Alle medlemmer kan modtage valg til bestyrelsen.
Valgene gælder for 2 år og genvalg kan finde sted.
Valgene sker ved skriftlig afstemning og der stemmes efter prioriteringsmetoden.
Udtræder et medlem af bestyrelsen i løbet af valgperioden, indsættes en suppleant for resten af valgperioden.
Alle medlemmer som er tilstede på generalforsamlingen og har indbetalt kontingent har stemme ret til generalforsamlingen.

§  8 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges for 2 år af gangen. Der vælges på skift 3 og 2 medlemmer. Der vælges 3 i lige årstal.
Suppleanter er på valg hvert år, medmindre de indtræder i bestyrelsen. De vælges 2 suppleanter hvert år.

§  9 Konstituering
Bestyrelsen konstituere sig på førstkommende møde efter generalforsamlingen. Konstituerende møde finder sted hos den afgående formand.

§  10 Bestyrelses møder
Formanden indkalder til bestyrelsen til møde, når han finder det på krævet eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne såfremt de ønsker det. Suppleanter har ikke stemmeret, medmindre de kommer i stedet for et andet bestyrelsesmedlem.
Stk. 2
Bestyrelsen er beslutningsdygtigt når mindst 4 stemmeberettigede er tilstede og beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Mindst én stemme mere ned halvdelen. Formandens stemme er ikke afgørende ved stemmelighed. Dette er for at sikre størst mulig enighed. Referat af bestyrelsesmøderne sendes til bestyrelsesmedlemmerne..

§ 11 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal ske med 2/3 flertal af de fremmødte på generalforsamlingen.

§ 12 Sekretariat
Sekretariatet er på formandens eller kassererens adresse. PT. På formandens adresse

§ 13 Kontingent
Kontingentet for den efterfølgende betaling, fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Bestyrelsen stiller forslag hertil.

§ 14 Økonomi
Hvis der oparbejdes en egenkapital, der er stører en det behov der er for at kunne af holde en DM afdeling skal denne bruges på forenings formål.

§ 15 Regnskab
Årsregnskabet følger perioden 1. Oktober – 30. September. Årsregnskabet revideres og på tegnes af to revisorer.

§ 16 Revision
Revisorerne vælges på årsmødet for 2 år af gangen, på skift hvert andet år. Genvalg kan finde sted.
Der stilles ingen krav til revisorerne om medlemskab af foreningen.

§ 17 Ophævelse af foreningen
Eventuel ophævelse kræver 2/3 flertal af de stemmeberettigede på på to, hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 4 ugers mellemrum. En eventuel netto formue ved ophævelse, skal fast fryses i foreningens pengeinstitut til genoprettelse af en forening til fremme af sporten i Vendsyssel. Dette skal ske i mindst 5 år. Her efter tilfalder pengene Dansk Tractorpulling.

Vedtægter sidst ændret 14. oktober 2010.

§ 1 Navn.

Forenings navn er Dansk Tractorpulling Vendsyssel, DTP- Vendsyssel

§ 2 Hjemsted.

Foreningen har hjemsted i Hjallerup, Brønderslev Kommune.

§ 3 Formål

Forening har til formål at udbrede kendskabet til og aktivt fremme sporten virke i Vendsyssel. Dette sker bl.a. ved at afholde en DM-afdeling i tractorpulling på Hjallerup Tractorpulling Arena.

§ 4 Medlemmer

Som menig medlemmer kan optages enhver, der vil opfylde formålsparagraffen og har indbetalt kontingent. Bestyrelsen kan, med 2/3 flertal, ekskludere et medlem eller nægte et nyt medlem optagelse, såfremt foreningens vedtægter ikke overholdes, eller andre vigtige grunde taler herfor.

§ 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes 2. tirsdag i oktober. Der indkaldes skriftligt til alle medlem senest 14 dage før. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Dagsorden til generalforsamlingen er:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referant og 2stk. stemmetællere.
  3. Formandens beretning
  4. Godkendelse af formandens beretning
  5. Fremlæggelse af regnskab.
  6. Godkendelse af regnskab.
  7. Fastsættelse af kontingent.
  8. Indkomne forslag
  9. Valg til bestyrelsen
  10. Valg af revisor.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstra ordinær generalforsamling kan afholdes hvis en enig bestyrelses anmoder herom eller 10% af medlemmerne angiver skriftligt ønske herom til formanden.

§ 7 Valg

Alle medlemmer kan modtage valg til bestyrelsen.

Valgene gælder for 2 år og genvalg kan finde sted.

Valgene sker ved skriftlig afstemning og der stemmes efter prioriteringsmetoden.

Udtræder et medlem af bestyrelsen i løbet af valgperioden, indsættes en suppleant for resten af valgperioden.

Alle medlemmer som er tilstede på generalforsamlingen og har indbetalt kontingent har stemme ret til generalforsamlingen.

§ 8 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges for 2 år af gangen. Der vælges på skift 3 og 2 medlemmer. Der vælges 3 i lige årstal.

Suppleanter er på valg hvert år, medmindre de indtræder i bestyrelsen. De vælges 2 suppleanter hvert år.

§ 9 Konstituering

Bestyrelsen konstituere sig på førstkommende møde efter generalforsamlingen. Konstituerende møde finder sted hos den afgående formand.

§ 10 Bestyrelses møder

Formanden indkalder til bestyrelsen til møde, når han finder det på krævet eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne såfremt de ønsker det. Suppleanter har ikke stemmeret, medmindre de kommer i stedet for et andet bestyrelsesmedlem.

Stk. 2

Bestyrelsen er beslutningsdygtigt når mindst 4 stemmeberettigede er tilstede og beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Mindst én stemme mere ned halvdelen. Formandens stemme er ikke afgørende ved stemmelighed. Dette er for at sikre størst mulig enighed. Referat af bestyrelsesmøderne sendes til bestyrelsesmedlemmerne..

§ 11 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal ske med 2/3 flertal af de fremmødte på generalforsamlingen.

§ 12 Sekretariat

Sekretariatet er på formandens eller kassererens adresse. PT. På formandens adresse

§ 13 Kontingent

Kontingentet for den efterfølgende betaling, fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Bestyrelsen stiller forslag hertil.

§ 14 Økonomi

Hvis der oparbejdes en egenkapital, der er stører en det behov der er for at kunne af holde en DM afdeling skal denne bruges på forenings formål.

§ 15 Regnskab

Årsregnskabet følger perioden 1. Oktober – 30. September. Årsregnskabet revideres og på tegnes af to revisorer.

§ 16 Revision

Revisorerne vælges på årsmødet for 2 år af gangen, på skift hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

Der stilles ingen krav til revisorerne om medlemskab af foreningen.

§ 17 Ophævelse af foreningen

Eventuel ophævelse kræver 2/3 flertal af de stemmeberettigede på på to, hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 4 ugers mellemrum. En eventuel netto formue ved ophævelse, skal fast fryses i foreningens pengeinstitut til genoprettelse af en forening til fremme af sporten i Vendsyssel. Dette skal ske i mindst 5 år. Her efter tilfalder pengene Dansk Tractorpulling.

 

Vedtægter sidst ændret 14. oktober 2010.Vedtægter for Dansk Tractorpulling – Vendsyssel
§  1 Navn.

Forenings navn er Dansk Tractorpulling Vendsyssel, DTP- Vendsyssel
§  2 Hjemsted.

Foreningen har hjemsted i Hjallerup, Brønderslev Kommune.
§  3 Formål

Forening har til formål at udbrede kendskabet til og aktivt fremme sporten virke i Vendsyssel. Dette sker bl.a. ved at afholde en DM-afdeling i tractorpulling på Hjallerup Tractorpulling Arena.
§  4 Medlemmer

Som menig medlemmer kan optages enhver, der vil opfylde formålsparagraffen og har indbetalt kontingent. Bestyrelsen kan, med 2/3 flertal, ekskludere et medlem eller nægte et nyt medlem optagelse, såfremt foreningens vedtægter ikke overholdes, eller andre vigtige grunde taler herfor.
§  5 Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes 2. tirsdag i oktober. Der indkaldes skriftligt til alle medlem senest 14 dage før. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Dagsorden til generalforsamlingen er:

Valg af dirigent.
Valg af referant og 2stk. stemmetællere.
Formandens beretning
Godkendelse af formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab.
Godkendelse af regnskab.
Fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen
Valg af revisor.

§  6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstra ordinær generalforsamling kan afholdes hvis en enig bestyrelses anmoder herom eller 10% af medlemmerne angiver skriftligt ønske herom til formanden.
§  7 Valg

Alle medlemmer kan modtage valg til bestyrelsen.

Valgene gælder for 2 år og genvalg kan finde sted.

Valgene sker ved skriftlig afstemning og der stemmes efter prioriteringsmetoden.

Udtræder et medlem af bestyrelsen i løbet af valgperioden, indsættes en suppleant for resten af valgperioden.

Alle medlemmer som er tilstede på generalforsamlingen og har indbetalt kontingent har stemme ret til generalforsamlingen.
§  8 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges for 2 år af gangen. Der vælges på skift 3 og 2 medlemmer. Der vælges 3 i lige årstal.

Suppleanter er på valg hvert år, medmindre de indtræder i bestyrelsen. De vælges 2 suppleanter hvert år.
§  9 Konstituering

Bestyrelsen konstituere sig på førstkommende møde efter generalforsamlingen. Konstituerende møde finder sted hos den afgående formand.
§  10 Bestyrelses møder

Formanden indkalder til bestyrelsen til møde, når han finder det på krævet eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne såfremt de ønsker det. Suppleanter har ikke stemmeret, medmindre de kommer i stedet for et andet bestyrelsesmedlem.
Stk. 2

Bestyrelsen er beslutningsdygtigt når mindst 4 stemmeberettigede er tilstede og beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Mindst én stemme mere ned halvdelen. Formandens stemme er ikke afgørende ved stemmelighed. Dette er for at sikre størst mulig enighed. Referat af bestyrelsesmøderne sendes til bestyrelsesmedlemmerne..
§ 11 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal ske med 2/3 flertal af de fremmødte på generalforsamlingen.
§ 12 Sekretariat

Sekretariatet er på formandens eller kassererens adresse. PT. På formandens adresse
§ 13 Kontingent

Kontingentet for den efterfølgende betaling, fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Bestyrelsen stiller forslag hertil.
§ 14 Økonomi

Hvis der oparbejdes en egenkapital, der er stører en det behov der er for at kunne af holde en DM afdeling skal denne bruges på forenings formål.
§ 15 Regnskab

Årsregnskabet følger perioden 1. Oktober – 30. September. Årsregnskabet revideres og på tegnes af to revisorer.
§ 16 Revision

Revisorerne vælges på årsmødet for 2 år af gangen, på skift hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

Der stilles ingen krav til revisorerne om medlemskab af foreningen.
§ 17 Ophævelse af foreningen

Eventuel ophævelse kræver 2/3 flertal af de stemmeberettigede på på to, hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 4 ugers mellemrum. En eventuel netto formue ved ophævelse, skal fast fryses i foreningens pengeinstitut til genoprettelse af en forening til fremme af sporten i Vendsyssel. Dette skal ske i mindst 5 år. Her efter tilfalder pengene Dansk Tractorpulling.

Vedtægter sidst ændret 14. oktober 2010.